تبلیغات
فروش حضوری فروش مویرگی تکنیک های فروش استراتژی های فروش فروشندگی شخصی بازاریابی مستقیم

فروش حضوری فروش مویرگی تکنیک های فروش استراتژی های فروش فروشندگی شخصی بازاریابی مستقیم
 
قالب وب سایت
 

اساسنامه انجمن مدیران فروش ایران

انجمن مدیریت فروش و بازاریابی ایران

Sale association in Iran

Sale engineering association in Iran

اساسنامه انجمن مدیران فروش و بازاریابی ایران

ریاست انجمن مدیران فروش و بازاریابی : علی خویه

www.khooyeh.com

www.saleengineering.blogfa.com 

اساسنامه انجمن مدیران فروش ایران

انجمن مدیریت فروش و بازاریابی ایران

Sale association in Iran

Sale engineering association in Iran

اساسنامه انجمن مدیران فروش و بازاریابی ایران

ریاست انجمن مدیران فروش و بازاریابی : علی خویه

www.khooyeh.com

www.saleengineering.blogfa.com 

فصل اول كلیات و اهداف انجمن مدیران فروش و بازاریابی ایران

ماده 1 : به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقای علم و توسعه  كمی و كیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوط به انجمن مدیران فروش و بازاریابی  ایران كه از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود ، تشكیل می گردد

ماده 2 :انجمن موسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی و فنی فعالیت می كند و از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیات مدیره آن نماینده قانونی انجمن می باشد

تبصره :هیات مدیره می تواند درصورت لزوم نسبت به تغییر نشانی مركز اصل انجمن اقدام كند به شرط آنكه در روزنامه رسمی و كثیر الانتشار اعلام شود و كتباً به اطلاع كمیسیون انجمن های علمی وزارت فرهنگ و آموزش عالی برسد

ماده 4 : انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه برای مدت نامحدود تشكیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد 

فصل دوم وظایف و فعالیت ها انجمن مدیران فروش و بازاریابی ایران

ماده 5 : به منظور نیل به هدفهای مذكور در ماده (1) این اساسنامه انجمن اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد

بند 1-5 : انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطح ملی و           بین المللی  بین محققان و متخصصانی كه به گونه ای با علم مدیران فروش و بازاریابی  سروكار دارند

بند 2-5 : همكاری با نهادهای اجرایی ، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن

بند 3-5 : ترغیب و تشویق پژوهشگران و تحلیل از محققان و استادان ممتاز

بند 4-5 : ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی

بند 5-5 : تشكیل گردهمایی های علمی در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی

بند 6-5 : نشر كتب و نشریات علمی

بند 7-5 : ایجاد واحد یا شعبه یا نمایندگی در خارج از کشور پس از موافقت کمیسیون انجمنهای علمی ایران ، به منظور جذب ایرانیان تحصیلکرده مقیم خارج از کشور

فصل سوم انواع و شرایط عضویت  انجمن مدیران فروش و بازاریابی ایران

ماده 6

بند 1-6 :عضویت پیوسته

    موسسان انجمن و كلیه افرادی كه حداقل درجه كارشناسی ارشد در رشته مدیران فروش و بازاریابی  و رشته های وابسته باشند می توانند به عضویت پیوسته انجمن در آیند

بند 2-6 :عضویت وابسته انجمن مدیران فروش و بازاریابی ایران

    افرادی كه دارای شرایط زیر هستند می توانند به عضویت وابسته انجمن در آیند.

كسانی كه دارای درجه كارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یكی از رشته های مذكور در بند 6-1 شاغل باشند

بند 3-6 : عضویت دانشجویی

    كلیه دانشجویانی كه دررشته های مدیران فروش و بازاریابی  به تحصیل اشتغال دارند

 

بند 4-6 : عضویت افتخاری انجمن مدیران فروش و بازاریابی ایران

    شخصیتهای ایرانی و خارجی كه مقام علمی آنان در      زمینه های مدیران فروش و بازاریابی  حائز اهمیت خاص باشد یا در پیشبرد اهداف انجمن كمكهای موثر و ارزنده ای نموده باشند

 

بند 5-6 :اعضای حقوقی

   سازمانهایی كه در زمینه های علمی و پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت انجمن درآین

 

تبصره 1 : افرادی كه دارای درجه كارشناسی در یكی از      رشته های مذكور در بند 6-1 می باشند با تصویب هیات مدیره می توانند  به عضویت پیوسته انجمن در آیند

تبصره 2 :اعضای افتخاری انجمن از پرداخت حق عضویت معاف هستن

ماده 8 : عضویت در یكی از موارد زیر خاتمه می یابد :

بند 1-8 :استعفای كتبی

بند 2-8 : عدم پرداخت حق عضویت سالانه

تبصره : تائید خاتمه عضویت با هیات مدیره است

فصل چهارم :‌اركان انجمن انجمن مدیران فروش و بازاریابی ایران

 

ماده 9 : اركان اصلی عبارتند از :

    الف مجمع عمومی    ب- هیات مدیره (شورای اجرائی)

    ج- بازرسی یا ( بازرسان )  

الف- مجمع عمومی

ماده 10: مجمع عمومی از گردهمایی اعضای پیوسته به صورت عادی یا فوق العاده تشكیل می شود

بند 1-10: مجمع عمومی عادی سالی یكبار تشكیل می شود و با حضور یا رای كتبی نصف به علاوه یك كل اعضای انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات اكثریت آراء معتبر است

بند 2-10 : در صورتیكه در دعوت نخست مجمع عمومی رسمیت نیافت ، جلسه دوم به فاصله حداقل بیست روز بعد تشكیل   می شود و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت

بند 3-10 : مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری یا  دعوت هیات یا بازرس ( بازرسان) و یا با تقاضای كتبی یك سوم تشكیل می شود

تبصره 1 : دعوت برای تشكیل مجامع عمومی بصورت كتبی است یا آگهی در روزنامه كثیرالانتشار است و باید حداقل پانزده روز قبل از تشكیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد

 

تبصره 2 : یك سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیماً اقدام به دعوت مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط براینكه هیات مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضا ایشان پاسخ منفی داده باشد و در چنین حالتی ایشان در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود ، توسط هیات مدیره و بازرس تصریح نمای.

تبصره 3 :‌ در صورت تحقق تبصره فوق ، دستور جلسه عمومی منحصراً موضوعی خواهد بود كه در تقاضانامه ذكر شده است و هیات رئیسه مجمع از میان اعضا انتخاب خواهد شد

ماده 11 : وظایف مجامع عمومی عادی و فوق العاده

بند 1-11 : انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرس یا بازرسان

بند 2-11 : تصویب خط مشی انجمن

بند 3-11 : بررسی و تصویب پیشنهادات هیات مدیره و بازرس یا  بازرسان

بند 4-11 : تعیین میزان حق عضویت و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

بند 5-11 : تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه

بند 6-11 : عزل هیات مدیره ( شورای اجرایی) و بازرس یا بازرسان

بند 7-11: تصویب انحلال انجمن

بند 8-11 : بررسی و تصویب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزینه های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی انجمن

تبصره 1 : مجامع عمومی توسط هیات رئیسه ای مركب از یك رئیس ، یك منشی و دو ناظر اداره می شوند

تبصره 2 :اعضای هیات رئیسه با اعلام و پذیرش نامزدی خود در مجمع انتخاب می شود

تبصره 3 : اعضای هیات رئیسه از بین كسانی باشند كه خود را در انتخابات هیات مدیره و بازرس كاندیدكرده اند

تبصره 4 :مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصمیمگیری در بندهای 11-5 و11-6و11-7 تشكیل می شود 

ب هیات مدیره انجمن مدیران فروش و بازاریابی ایران

ماده 12- هیات مدیره انجمن مركب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل می باشد كه هر 2 سال یكبار با رای مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب می شوند

بند 1-12 : حداکثر دو نفر از اعضاء هیات مدیره می توانند بیش از دو دوره متوالی به عضویت هیات مدیره اصلی انتخاب شوند .

بند 2-12 : عضویت در هیات مدیره افتخاری است

بند 3-12 : هیات مدیره حداكثر یك تا دو ماه پس از انتخاب شدن تشكیل جلسه داده و با رای كتبی نسبت به تفكیك وظایف خود اقدام می نماید

بند 4-12 : كلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار با امضای رئیس هیات مدیره و یك نفر از اعضای اصلی هیات مدیره همراه با مهر انجمن و نامه های رسمی با امضای رئیس هیات مدیره یا یك نفر اعضای اصلی هیات مدیره كه تفویض اختیار شده باشد

بند 5-12 : هیات مدیره موظف است بر حسب نیاز هر یك ماه یكبار تشكیل جلسه دهد فاصله بین ارسال دعوتنامه یا تلفن با تاریخ تشكیل  جلسه هیات مدیره حداقل سه روز است

بند 6-12 : جلسات هیات مدیره با حضور اكثریت اعضا رسمیت   می باید و تصمیمات متخذه یا اكثریت آرای موافق معتبر است

بند 7-12 : اساسنامه انجمن مدیران فروش و بازاریابی

ریاست انجمن مدیران فروش و بازاریابی : علی خویه

www.khooyeh.com

www.saleengineering.blogfa.com


[ دوشنبه 23 اسفند 1389 ] [ 05:47 ب.ظ ] [ www.khooyeh.com khooyeh.ir ] [ نظرات ]
.:

درباره وب سایت

مدرس دوره های مدیریت، بازاریابی، تبلیغات، خلاقیت، فروش و ارتباطات
مهندس علی خویه
09122991608www.khooyeh.com
www.alikhooyeh.blogfa.com
www.gmas.ir
در کارگاه های کارگروهی همراه با کار عملی و اجراهای خلاقانه
مدرس دانشگاه و سخنران
مولف و مترجم 6 عنوان کتاب تخصصی
مولف و مترجم کتاب های پر فروش تکنیک ها و تاکتیک های تبلیغات بازاریابی و مهندسی ذهن
تهیه و ارایه 4 نرم افزار و دی وی دی آموزشی
با 10 سال تجربه اجرایی
مهمان وکارشناس اقتصادی برنامه های صدا وسیما
افتخار همکاری با برندها معتبر ملی و بین المللی
ارایه بیش از 120000 نفر ساعت آموزش به سازمانها ارگانها شرکت های معتبر ملی و بین المللی
عضو انجمن های ملی و بین المللی تخصصی
نمونه هایی از کارگاه های آموزشی و اجرایی
نویسندگان
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت